فایل سیستم در سیستم عامل لینوکس

 

یک توصیف ساده از سیستم یونیکس که برای لینوکس نیز به کار می رود عبارت است از: ;در سیستم یونیکس همه چیز فایل است و اگر فایل نباشد یک فرایند خواهد بود. عبارت فوق صحیح است زیرا تعدادی فایل خاص وجود دارد که تنها فایل محسوب نمی شوند (برای مثال pipes یا sockets ) اما برای سادگی گفته می شود که همه چیز فایل است.سیستم لینوکس نیز درست همانند یونیکس، هیچ تفاوتی بین فایل و دایرکتوری قائل نمی شود، زیرا دایرکتوری همان فایل است که شامل اسامی سایر فایل هاست.برنامه ها، خدمات، متن ها، عکس ها همگی فایل هستند.
فایل سیستم در سیستم عامل لینوکس
دانلود فایل articles.pdf 284 KB application/pdf