فتوطنز جالب درباره اظهارات سعید مرتضوی!

 

در حاشیه اظهار نظر عجیب سعید مرتضوی درباره صدور چک بابک زنجانی، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در «بی قانون» منتشرکرد.
در این فتوطنز واکنش خاوری،بابک زنجانی و خانم مجری به اضهارات سعید مرتضوی که در مورد زیاد نوشتن چک بابک زنجانی در زمان ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت: شب بود،آخر وقت بود،خسته بودم.... "سهو قلم" پیدا کردم