نحوه گرفتن وضوی ارتماسی

 

وضوی ارتماسی فقط مختص کسانی نیست که نمیتوانند وضوی ترتیبی بگیرند بلکه افراد عادی هم میتوانند این وضو را بگیرند. ۱ برخی از مردم تصور می کنند وضو گرفتن در شرایط عادی برای افراد سالم، حتما باید به صورت ترتیبی باشد و وضوی ارتماسی برای افرادی است که نمی توانند وضو بگیرند. در حالی که افراد سالم نیز می توانند وضوی ارتماسی بگیرند. نحوه وضوی ارتماسی: وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد؛ یعنى صورت را از طرف پیشانى و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد اما براى این که مسح سر و پاها با آب وضو باشد، باید در شستن ارتماسى دست ها، مقدارى از دست چپ را، باقى گذارد، تا آن را با دست راست، ترتیبى، بشوید سپس مسح سر و پاها را انجام دهد.