در محیط های گرم از لنزهای چشمی استفاده نکنید.

 

۲ محیط گرم با لنز ناسازگار است.... هنگام آشپزی و یا زمانیکه در معرض حرارت زیادو شعله آتش قرارداریدازلنزهای چشمی استفاده نکنید، زیرا این لنزهاازپلاستیک ساخته شده وممکن است براثرحرارت ذوب شده وبه چشم شما آسیب های جدی برساند.