اطلاعیه تعطیلی ۳۰ اسفند باز پس گرفته شد.

 

۱ اطلاعیه جدید تعطیلی یا عدم تعطیلی از سوی هیات محترم وزیران اطلاع رسانی خواهد شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دو روز پیش در یک نامه رسمی از تعطیلی روز ۳۰ اسفند خبر داده بود، در اطلاعیه جدیدی تعطیلی این روز را پس گرفت و آن را در صلاحیت هیات وزیران دانست . بنابراین هرگونه تصمیم گیری از سوی هیات محترم وزیران به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.