مرکز نگهداری از شوهر

 

شوهرانتان را به ما بسپارید. راه‌اندازی «مرکز نگهداری از شوهران» در پاساژهای چین در این اتاق، امکاناتی مانندصندلی ماساژ و تلویزیون وجود دارد که آقایان می‌توانند در طول زمان خرید همسرانشان، استراحت کنند img_20161112_151857 دیگر نگران شوهرانتان نباشید بروید و جنس هارا گران گران بخرید