خانم ها بچه رو به شوهرا نسپارید

 

  خانم ها توصیه می کنم بچه رو به ما مردا نسپارید یکی باید از خودمون نگهداری کنه عكس های خنده دار از كارهای احمق ترین افراد جهان