آموزش بنزین زدن

 

ابتدا مطابق شکل زیر به راحتی بنزین می زنید
عكس های خنده دار از كارهای احمق ترین افراد جهان
سپس با خونسردی می روید . ایناها شکل زیر دیگه. نخند عاغا
عكس های خنده دار از كارهای احمق ترین افراد جهان