بوسه ی این بازیگر مشهور بر دستان زنش جنجالی شد !!

 

این کار آقای جعفری تمام ایران را شوکه کرد و این کارش واقعا تحسین بر انگیز بود.
بوسه ی این بازیگر مشهور بر دستان زنش جنجالی شد !!
بوسه ی این بازیگر مشهور بر دستان زنش جنجالی شد !!