پراید بزن کنار!

 

پراید بزن کنار

-این خانم خواهرتونه؟

+نه

-خانومتونه؟

+نه

-اصلا باهم نسبتی دارین؟

+نه

-به هرحال خیلی به هم میاین کاش باهم از دواج کنین بچه هاتونم خوشکل میشه ها..

(گشت ارشاد طرح افزایش جمعیت)