تنها کشور موافق با خيانت به همسر!

 

يک پژوهش اجتماعي که گروهي از پژوهشگران فرانسوي در مرکز پژوهش هاي "بيو فرانسه" آن را اجرا کردند، تاکيد مي کند که فرانسه در ميان 40 کشوري که اين پژوهش در آن اجرا شده است، تنها کشوري است که با "خيانت به همسر" موافق است و آن را "سرگرمي جواني" قلمداد کرده است.

چرا زن و شوهر به هم خیانت میکنند؟راه و رسم درد دل کردن نامزدها!

47 درصد از مردم فرانسه معتقدند که خيانت به همسر امري پذيرفتني است و بيانگر شوکي در زندگي آنها نيست.

اين در حالي است که 78 درصد از کساني که در اين نظر سنجي شرکت کرده اند ايم موضوع را "غير اخلاقي" دانسته و موضوع فريب طرف ديگر  را امري کاملا "غير قابل پذيرش" توصيف کرده اند