چرا بر سر کسی که دوستش داریم داد می زنیم

 

جرا هنگام مشاجره فریاد میزنیم ؟؟؟ استادی از شاگردانش پرسید : چرا ما وقتی عصبانی هستیم داد میزنیم ؟ چرا مردم هنگامی که خشمگین هستند صدایشان را بلند می کنند و سر هم داد می کشند ؟ شاگردان فکری کردند و یکی از آنها گفت :... چون در آن لحظه ، آرامش و خونسردیمان را از دست می دهیم . استاد پرسید : این که آرامشمان را از دست می دهیم درست است اما چرا با وجودی که طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد می زنیم ؟ آیا نمی توان با صدای ملایم صحبت کرد ؟ چرا هنگامی که خشمگین هستیم داد می زنیم ؟ شاگردان هر کدام جواب هایی دادند اما پاسخ های هیچکدام استاد را راضی نکرد . سر انجام او چنین توضیح داد : هنگامی که دو نفر از دست یکدیگر عصبانی هستند ، قلب هایشان از یکدیگر فاصله می گیرد . آنها برای این که فاصله را جبران کنند مجبورند داد بزنند . هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد ، این فاصله بیشتر است و آنها باید صدایشان را بلند تر کنند . سپس استاد گفت : هنگامی که دو نفر عاشق همدیگه باشند چه اتفاقی می افته ؟ آنها سر هم داد نمی زنند بلکه خیلی به آرامی با هم صحبت می کنند . چرا ؟ چون قلب هایشان خیلی بهم نزدیکه ، فاصله قلب هایشان بسیار کم است . استاد ادامه داد : هنگامی که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد ، چه اتفاقی می افتد ؟ آنها حتی حرف معمولی هم با هم نمی زنند و فقط در گوش هم نجوا می کنند و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می شود . سر انجام ، حتی از نجوا کردن هم بی نیاز می شوند و فقط به یکدیگر نگاه می کنند . این هنگامی است که دیگر هیچ فاصله ای بین قلب های آنها باقی نمانده باشد .