اس ام اس کوتاه و جدید

 

اس ام اس کوتاه و جدید

مهم‌ترين مسأله اين است كه دست از پرسيدن برنداريم

********* اس ام اس کوتاه *********

در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصيري ندارد

.

.

.

دانش بدون دين لنگ است، دين بدون دانش كور

.

.

.

تخيل بسيار مهم تر از دانش است؛ دانش محدود است، اما تخيل جهان را در بر مي گيرد

.

.

.

هر چه بيشتر مي آموزم بيشتر به ناداني خود پي مي برم

.

.

.

بهتر آن است كه ذهن را براي انديشيدن مورد استفاده قرار دهيم نه براي انبار كردن اطلاعات

.

.

.

... از ديدگاه زندگي روزانه يك چيز است كه آن را خوب مي دانيم : انسان براي انسانهاي ديگر در اينجاست

********* اس ام اس کوتاه *********

زندگي هر شخص زماني شروع مي شود كه بتواند بيرون از خودش زندگي كند

.

.

.

مسايل مهمي كه با آن روبرو هستيم، با همان ذهنيتي كه آنها را ايجاد كرديم، حل شدني نيستند

.

.

.

هيچ كس به خرد غايي نرسد، مگر آن را در خود جست و جو كند

.

.

.

هيچگاه چيزي را خوب نمي فهمي، مگر اينكه بتواني آن را براي مادربزرگت شرح دهي

.

.

.

تفاوت بين نابغه و كودن بودن در اين است كه نابغه بودن محدوديت هاي خودش را دارد

.

.

.

دو چيز را پاياني نيست: يكي جهان هستي و ديگري حماقت انسان. البته در مورد اولي مطمئن نيستم

.

.

.

به سختي مي توان در بين مغز هاي انديشمند جهان، كسي را يافت كه داراي يك نوع احساس مذهبي مخصوص به خود نباشد؛ اين مذهب با مذهب يك شخص عادي تفاوت دارد

********* اس ام اس کوتاه *********

پندار و گمان، به مراتب مهم‌تر از دانش است

.

.

.

آنچه به راستي فراتر از فهم ماست، خودش را به والاترين شكل خرد نمايان مي‌سازد و درخشان‌ترين زيبايي را دارد

.

.

.

از ديروز بياموز، براي امروز زندگي كن و به فردا اميد داشته باش

.

.

.

فرصت ها در دل مشكلات نهفته اند

.

.

.

تنها دو راه براي زيستن در زندگي خود داري، اول اينكه هيچ معجزه اي را باور نكني و ديگر اينكه همه چيز را معجزه بداني

.

.

.

لذت نگريستن و درك طبيعت برترين نعمت ا

********* اس ام اس کوتاه *********