عکسی از جشن عروسی در دوران قدیم

 

عکسی از جشن عروسی در دوران قدیم

چند تن از شاهزادگان قاجار در مراسم جشن عروسی در منزل نصرالملك

عکسی از جشن عروسی در دوران قدیم