زن من میشی نتیجه اخلاقی

 

زن من میشی؟ + نتیجه اخلاقی

پسر به دختر : من پدرم پیره و ۹۲ سالشه و به همین زودی ها میمیره و من پولدار میشم ! زن من میشی ؟؟ دختر : نه !!! . . .. . .. . .. . .. . . چند روز بعد پسر فهمید اون دختره شده مادر جدیدش . .. . .. . .. . .. . . نتیجه اخلاقی : هیچ وقت ایده هاتون رو به یک زن نگید

این مطلب فقط جهت طنز و خنده بود ... و قصد جسارت به زنان نبود :D