این شهر در ایران هیچ گدایی ندارد (عکس)

 

این شهر در ایران هیچ گدایی ندارد (عکس)

شهری بدون گدای در تبریز!

این شهر در ایران هیچ گدایی ندارد (عکس)