قبل و بعد ازدواج آقایان (آخر خنده)

 

قبل و بعد ازدواج آقایان (آخر خنده)

قبل از ازدواج : خوابیدن تا لنگ ظهر بعد از ازدواج : بیدار شدن زودتر از خورشید نتیجه اخلاقی : سحر خیز شدن قبل از ازدواج : رفتن به سفر بی اجازه بعد از ازدواج : رفتن به حیاط با اجازه نتیجه اخلاقی : معتبر شدن قبل از ازدواج : خوردن بهترین غذاها بی منت بعد از ازدواج : خوردن غذا های سوخته با منت نتیجه اخلاقی : تقویت معده قبل از ازدواج : استراحت مطلق بی جر و بحث بعد از ازدواج : كار كردن در شرایط سخت نتیجه اخلاقی : ورزیده شدن قبل از ازدواج : دید و بازدید از اماكن تفریحی بعد از ازدواج : سر زدن به فامیل خانوم نتیجه اخلاقی : صله رحم قبل از ازدواج : آموزش گیتار و سنتور و غیره بعد از ازدواج : آموزش بچه داری و شستن ظرف نتیجه اخلاقی : همدردی با مردها قبل از ازدواج : گرفتن پول تو جیبی از پاپا بعد از ازدواج : دادن كل حقوق به خانوم نتیجه اخلاقی : مستقل شدن قبل از ازدواج : ایستادن در صف سینما و استخر بعد از ازدواج : ایستادن در صف شیر و گوشت نتیجه اخلاقی : آموزش ایستادگی قبل از ازدواج : رفتن به سفرهای هفتگی بعد از ازدواج : در حسرت رفتن به پارك سر كوچه نتیجه اخلاقی : امنیت كامل.

حالا شما بگید آخر خنده بود یا باید گریه کنیم ؟