عکسی از خیابانگردی نیكبخت و عمران زاده با شلوارک

 

عکسی از خیابانگردی نیكبخت و عمران زاده با شلوارک

عکسی از خیابانگردی نیكبخت و عمران زاده با شلوارک

این عکس را حنیف عمران زاده از حاشیه های اردوی اوکراین استقلال منتشر کرده است. او با نیكبخت و رحمتی به گردش رفته اند

عکسی از خیابانگردی نیكبخت و عمران زاده با شلوارک