10 اصل لازم برای زیبایی واقعی

 

10 اصل لازم برای زیبائی واقعی

10 اصل لازم برای زیبایی واقعی

1- برای داشتن لب های جذاب کلام محبت آمیز به زبان آورید. 2 - برای داشتن چشمان زیبا به زیبایی های مردم و خوبیهای آنها توجه کنید. 3 - برای خوش اندام ماندن غذایتان را با گرسنگان تقسیم کنید. 4 - برای داشتن موهای زیبا بگذارید کودکی هر روز آن را نوازش کند. 5 ـ برای داشتن فرم مناسب در حالی راه بروید که میدانید هرگز تنها نیستید. 6 - انسانها بیشتر از اشیا احتیاج به تعمیر نو شدن احیا شدن مرمت شدن و رهاشدن دارند هیچ وقت هیچ کدام را دور نریزید. 7 - به خاطر داشته باشید هرگاه به دست یاری نیاز داشتید همیشه یکی در انتهای دست خودتان پیدا میکنیدهمین طور که سنتان بالا میرود شما متوجه میشوید که ? دست دارید یکی برای کمک به خودتان و یکی برای یاری دیگران. 8 - زیبایی یک زن به لباسهایی که میپوشدبه صورتش و به مدل مویش بستگی ندارد زیبایی یک زن در چشمانش پدیدار میشود چرا که آنها دروازه های باز قلبش هستند جایی که عشقش جای دارد. 9 - زیبایی یک زن در آرایشش نیست بلکه در زیبایی واقعی روحش اوست ، مهم این است که او مشتاقانه عشقش را نثار میکند. 10 - زیبایی واقعی یک زن با گذشت زمان افزایش می یابد.   منبع : زیباشو