عکس اولین زن کاندیدای ریاست جمهوری

 

عکس اولین زن کاندیدای ریاست جمهوری

خانم راضیه امیدوار نخستین زنی است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.

عکس اولین زن کاندیدای ریاست جمهوری

عکس اولین زن کاندیدای ریاست جمهوری