تصاویری از جمع شدن ۷۰۰ دختر و زن با پیژامه ای یکدست

 

تصاویری از جمع شدن ۷۰۰ دختر و زن با پیژامه ای یکدست

شرط ثبت رکورد تعیین شده توسط مقامات گینس آن بود که تمامی افراد باید پیژامه ای یکدست بپوشند اما اینکه صرفا تمامی آنها پیپامه ای یکدست بپوشند ، الزامی نیست. رکورد قبلی در شیکاگو آمریکا و با حضور ۶۲۲ نفر با پیژامه های یکدست اتفاق افتاده بود.

منبع : ارسالی کاربران / رویا