تاخیر در توبه حرام است

 

7525

تاخیر در توبه حرام است از نظر فقه اسلامی، همان گونه که نماز، روزه، خمس و ... در شرع مقدس، واجب و ترک آنها موجب عقوبت الهی است، توبه نیز از واجبات و ترک آن نیز مانند سایر واجبات، عقوبت و عذاب الهی را به دنبال دارد. توبه، از واجبات فوری است؛ توضیح آن که: در اسلام برخی از واجبات، واجب فوری اند؛ یعنی باید بی درنگ به جا آورده شود و تأخیر در آنها معصیت است؛ مثل سلام کردن ، پاک کردن مسجد و امثال اینها که در رساله های عملیه ی همه ی فقها آمده است. توبه نیز از این گونه واجبات است، بنابراین هر لحظه تاخیر آن معصیت و گناه بوده و برای حتی لحظه ای نباید در انجام آن درنگ کرد. پس به محض توجه شخص به خطای خویش در انجام حرام یا ترک واجب بلافاصله توبه کند؛ یعنی: اولا: از خطای خود، قلباً پشیمان شده و اراده کند که هرگز آن گناه را تکرار نکند. ثانیا: آنچه را ترک کرده اگر قضا و کفاره دارد نسبت به هر دو اقدام کند. ثالثا: اگر معصیت او موجب خسارت مالی یا آبرویی و یا دیگر خسارت ها بر دیگران بوده، در اولین زمان ممکن آن را جبران نماید. کمترین تاخیر در انجام توبه، خود معصیتی دیگر است و خود، توبه دیگری را طلب می کند. امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می نویسد: توبه از گناه از واجبات است، پس اگر کسی مرتکب حرامی شد یا واجبی را ترک کرد واجب است فورا توبه کند و اگر توبه از او ظاهر نشد بر دیگران واجب است او را امر به توبه کنند و هم چنین است اگر در انجام توبه اش شک و تردید داشته باشد. منبع: عرفان وعبادت، ص۴۳۶.