کشتن دختر خوانده بخاطر مزاحمت در روابط زناشویی

 

159663 کشتن دختر خوانده بخاطر مزاحمت در روابط زناشویی جسد این کودک در خیابان کنار خانه پیدا شد و او بگونه ای صحنه سازی کرده بود که این دختر ربوده شده و پس از دزیدن جواهراتش او را کشته انداما پلیس با دیدن گل موجود بر کفش این مرد و مطابقت آن با گل موجود در مکان یافتن جسد به مسئله مشکوک شد و سپس جوهرات دختر را نیز در جیب این شخص یافت. طبق اعترافات او "سناء بوکلیخه" دختر همسر او شبها اصرار میکرد که در کنار مادر بخوابد و همین دلیل او را به کشتن این کودک با همکاری دوستش سوق داد.   منبع : آخرین نیوز