عکس فرح پهلوی به همراه کره الاغش!

 

فرح دیبا در حال گرفتن یک کره الاغ در جشن هنر شیراز