تصاویر بسیار جالب از سازه هایی با خطای ديد

 

تصاویر بسیار جالب از سازه هایی با خطای ديد

اين آثار مربوط به هنرمند آمريكايي به نام آكاش نيهالاني ميباشد كه در بروكلين به نمايش در آمده است. او با استفاده از خطوط رنگي فلورسنت و استفاده از خطاي ديد در انسان اين آثار را طراحي و اجرا كرده است.

تصاویر بسیار جالب از سازه هایی با خطای ديد تصاویر بسیار جالب از سازه هایی با خطای ديد

تصاویر بسیار جالب از سازه هایی با خطای ديد

تصاویر بسیار جالب از سازه هایی با خطای ديد

تصاویر بسیار جالب از سازه هایی با خطای ديد

kh-did-9

تصاویر بسیار جالب از سازه هایی با خطای ديد

تصاویر بسیار جالب از سازه هایی با خطای ديد

تصاویر بسیار جالب از سازه هایی با خطای ديد