عکس : زشت ترین خمیازه دنیا

 

149094

این بابون خاکستری آفریقایی در باغ وحش ملی مالزی نگهداری می شود و خمیازه صبحگاهی آن سوژه یکی از گردشگران شده است.

منبع : زیست بوم