تصاویر هیلاری داف در کالیفرنیا

 

تصاویر هیلاری داف در کالیفرنیا در حال خرید که ژاکتی در تن داشت که بروی آن نوشته بود (زنده باد)