اس ام اس غرور

 

ghoror

اس ام اس جدید غرور

بمیــــرم من فهمیدم نمی مانی . . دیدم می روی . . رفتی باز هم ایستاده ام نگاه میکنم آخرم میکشد مرا این غرور لعنتی . . . . . . دیـگـــر نه اشـکـــهایم را خــواهـی دیــد نه التـــمـاس هـــایم را و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را… به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی درخـتـی از غــــرور کـاشـتم… . . . من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم ! از لج تو . . .  از لج خودم . . . که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم ! . . . لعنتی ســـلام مــــرا بــــــه غـــرورت برســــــان و بـــه او بگــــو بـهـــای قــــــامــت بــلنــــدش تــنــهــایـیـســـــت…!! . . . همه ی بغض من تقدیم غرور نازنینت باد ، غروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . . . . . جـــانبــــازٍ چند درصـــد است ؟ او که در حادثه ی عـــشـــق ، قــــــلب و غــــرور خود را از دست داده است ؟ . . . من ، مــــن کردن های من و تو بود کــه ، هیچوقت مـــــــا نشدیـــم . . . گرچــه ای دوســــت غرور دلــــــت احســــاس مـــرا درک نکـــرد… آفریــــن برغـــم عشــــقـــت کــه مرا ترکـــ نکرد… . . . آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد، شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش دوست می دارد، حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد، چه قدر دوســتت دارد ! و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد . . . گاهی دلم می خواهد وحشــیانه غرورت را پاره کنم! قلب ترا در مشتم بگیرم و بفـشارم تا حال مرا لحظه ایی بفهمی…! . . . کاش می فهمیدی که تــــــــــو از دید من زیبا بودی ؛ دیگران حتی نگاهت هم نمی کردند ، و تـــــــــو چه اشتباهی مغرور شدی … . . . محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم؛ آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم … احساس من قیمتی داشت؛ که تو برای پرداخت آن فقیر بودی … . . . نمیدونی چه کاری بادلم کردی ، نمیدونی چه غمگینم نفهمیدی نمیشناسی منو از من چقدردوری ، تواین روزا چه بی رحمانه مغروری . . . بی وفا !! ایـن روزهـا نـه مـجـالـی بـرای دلـتـنـگـی دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـی بـا ایـن هـمـه، گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد . . . . . . رُخ به رُخ که شدیم مــن مات شدم و تــو … چون پادشاهی که از اینگونه فتحهــا زیاد دیده است بی اهمیتـــــــ رد شدی … . . . آنچه را که اسمش غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم… احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی