دو عکس بسیار جالب خطای دید!

 

به تصاویر زیر دقت کنید. در تصویر اول دو خط مشکی که از همه پررنگ تر هستند، اندازه‌ی آنها چه تفاوتی باهم دارند؟ آیا یکی بزرگ و دیگری کوچک تر است؟

در این تصویر دو خط سبز رنگ چطور؟

در واقع در هر دومورد خط ها با یکدیگر برابرند و فقط بخاطر خطای دید اندازه آنها متفاوت به نظر می رسد

منبع : ارسالی کاربران